بازدید انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه از کار خانه نوآوری

جمعی از فعالان حوزه گردشگری استان پنچشنبه 27 خرداد از مجموعه کارخانه نوآوری بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید از تمامی بخش های کارخانه نوآوری از جمله فضاهای کار اشتراکی، شتابدهندها،مراکزنوآوری،گلخانه و باغ هوشمندسرپوشیده،کانکس های اسقرار و دیگر قسمت ها بازدید به عمل آمد.

همچنین در جلسه مشترک اعضای صنف راهنمایان گردشگری ومدیران کارخانه نوآوری کرمانشاه برلزوم همکاری مشترک وپیوند بیشتر بخش توریسم و نوآوری خصوصا توریسم آموزشی تاکید شد.

پذیرش