مرکز نوآوری هوشمند سازی کشاورزی نیروی غرب

هوشمند-سازی-کشاورزی

 

مرکز نوآوری هوشمند سازی کشاورزی نیروی غرب در تاریخ 1399/8/1 توسط ریاست محترم جهاد دانشگاهی کشور ،آقای دکتر طیبی افتتاح گردید،این مرکز یکی از مراکز زیر مجموعه پارک علم و فناوری استان کرمانشاه است که با همکاری بخش خصوصی،شرکت نیروی غرب در مجتمع نوآوری شرکت نیروی غرب قرار دارد،هدف این مجموعه حمایت از کسب کارهای حوزه کشاورزی هوشمند در راستای توسعه اشتغال پایدار با توجه نیاز بازار و استفاده از پتانسیل های موجود در استان می باشد

 
پذیرش