امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین نظام صنفی رایانه ای استان کرمانشاه و کارخانه نوآوری کرمانشاه

اطی بازدیدی کهنظام صنفی رایانه ای استان کرمانشاه در تاریخ 31 شهریور 1400 از کارخانه نوآوری کرمانشاه انجام داد، تفاهم نامه همکاری مشترک بین طرفین به امضا رسید

زمینه های همکاری :
١-تعمیق فعالیت های پژوهشی، تحقیقاتی و آموزشی
٢- استفاده از ظرفیت های موجود در کارخانه نو آوری و نظام صنفی رایانه ای
٣- ترویج فرهنگ فن آفرینی و نوآوری از طریق آشنایی اعضای نظام صنفی رایانه ای با فعالیت کارخانه نوآوری
۴-سازماندهی، توسعه و بهبود کمی و کیفی نظم بخشی و نظارت بر فعالیت های تجاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان کرمانشاه

پذیرش