بازدید مدیرکل شیلات استان کرمانشاه از کارخانه نوآوری کرمانشاه

در تاریخ 7تیرماه ،مدیرکل شیلات استان کرمانشاه جناب آقای افضلی به همراه معاونت برنامه ریزی تولید و بهره برداری آبزسیان جناب مهندس شاه محمودی بازدید کردند

.در این بازدید درکنار معرفی بخش های مختلف کارخانه و ظرفیت های موجود ، جلسه ای پیرامون ایجاد همکاری های بیشتر و مساعدت درحمایت از طرح ها وایده های نوآورانه از سوی اداره شیلات استان اعلام شد.

پذیرش