پیوستن به کارخانه نوآوری

شما می‌توانید به عنوان ارائه دهنده خدمات به فضای نوآورانه کارخانه نوآوری بپیوندید.

ارائه دهنده خدمات

هر کسب‌وکاری برای توسعه و پیشرفت نیازمند استفاده از بستر‌ها و خدمات متنوعی است. اگر شما خدمات مورد نیاز کسب و کار‌ها را ارائه می‌دهید و تمایل به حضور در جمع اجزای فعال زیست بوم نوآوری را دارید، با تکمیل فرم پذیرش می‌توانید امکان برقراری ارتباط را فراهم کنید تا پس از بررسی پاسخگوی‌تان باشیم.

پذیرش