23 آبان 1400

بازدید مدیرکل دفترتخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی کشور از کارخانه نوآوری کرمانشاه

مورخ 15 تیر ماه 1400 ،دکتر داراب یزدانی مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی از کارخانه نوآوری کرمانشاه بازدید کردند. در این بازدید […]
23 آبان 1400

بازدید مدیران نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه از کارخانه نوآوری کرمانشاه

در  تاریخ 12 تیر ماه 1400 مدیران نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از کارخانه نوآوری کرمانشاه بازدید کردند. در این بازدید  علاوه بر معرفی […]
پذیرش