29 آبان 1400

امضا تفاهم نامه همکاری مشترک بین کارخانه نوآوری کرمانشاه ودانشگاه فنی وحرفه ای کرمانشاه

طی بازدیدی که مدیران دانشگاه فنی حرفه ای از کارخانه نوآوری داشتند و با توجه به اهمیت آموزش به نیرو جوان و کارآفرینی سه شنبه 23شهریورماه […]
29 آبان 1400

بازدید هیات علمی گروه برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، از کارخانه نوآوری کرمانشاه

در تاریخ 26 تیرماه1400 ،اعضای هیات علمی گروه برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ، دکتر وحید عباسی ،عضو هیات علمی […]
پذیرش