تیم ما

برای آشنایی با اعضای تیم مدیریت و اجرایی کارخانه نوآوری با ما همراه باشید…

اعضای تیم کارخانه نوآوری

در این قسمت میتوانید با اعضای تیم کارخانه نوآوری آشنا شوید.

آقای مهندس مهندسی
مدیر شتابدهنده
آقای مهندس مهندسی
مدیر شتابدهنده
آقای مهندس مهندسی
مدیر شتابدهنده
آقای مهندس مهندسی
مدیر شتابدهنده
آقای مهندس مهندسی
مدیر شتابدهنده
آقای مهندس مهندسی
مدیر شتابدهنده
آقای مهندس مهندسی
مدیر شتابدهنده
آقای مهندس مهندسی
مدیر شتابدهنده

وحید نوری

مدیر کارخانه نوآوری کرمانشاه

پذیرش