باشگاه سرمایه گذاری

باشگاه-سرمایه-گذاری

 

باشگاه سرمایه گذاران  مجموعه اي است متشكل از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غير ايراني، دولتي يا غير دولتي، كه با توجه به مهارت حرفه اي و رشته تخصصي خود، با محوريت حمایت و هدايت مركز و در تعامل با يكديگر، ماموريت ها و اهداف مركز را دنبال مي نمايند و به عنوان بازوی سرمایه گذاری کارخانه نوآوری عمل می کند.

اهداف:

  1. شناسايي و احصا فعالان اقتصادي موفق در گستره استان و همچنين سرمايه گذاران متمايل به امر سرمايه گذاري
  2. شناخت فرصتهاي جديد تجاري
  3. توسعه و خلق خدمات جدید از طریق شناسایی خواسته ها و نیازهای سرمایه گذاران
  4. امکان سرمایه‌گذاری متنوع و مدیریت حرفه‌ای
  5. افزایش نقدشوندگی سرمایه‌گذاری
  6. ذخيره اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی طبقه بندی شده
پذیرش