بازدید هیات علمی گروه برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، از کارخانه نوآوری کرمانشاه

در تاریخ 26 تیرماه1400 ،اعضای هیات علمی گروه برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید ، دکتر وحید عباسی ،عضو هیات علمی گروه برق و مدیر ارتباط با صنعت ، دکتر همتی ، دکتر بنی اردلانی، دکتر صبوری و دکتر جانی از کارخانه نوآوری نیروی غرب و همچنین شتابدهنده نیروی غرب بازدید کردند و در پایان این بازدید جلسه ای پیرامون همکاری بیشتر طرفین بایکدیگر برگزار شد.

پذیرش