بازدید نمایندگان محترم بنیاد برکت از کارخانه نوآوری کرمانشاه

در تاریخ 6 تیر ماه 1400 ،نمایندگان بنیاد برکت استان کرمانشاه از کارخانه نوآوری کرمانشاه بازدید کردند و با پتانسیل های کارخانه نوآوری کرمانشاه آشنا شدند.

در این بازدید علاوه بر معرفی بخش های مختلف کارخانه از جمله بخش تحقیق و توسعه،مرکز نوآوری کشاورزی هوشمند نیروی غرب، شتابدهنده نیروی غرب و تیک و همچنین مرکز آموزش های تخصصی نیروی غرب ، جلسه ای پیرامون ایجاد همکاری های بیشتر و مساعدت درحمایت از طرح ها وایده های نوآورانه از سوی بنیاد برکت اعلام شد.

پذیرش